Stanovy

STANOVY Združenia slovenských spotrebiteľov Článok l Úlohy, pôsobnosť a sídlo Združenia 1) Združenie slovenských spotrebiteľov (ďalej len „ZSS“) je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb založené na ochranu spotrebiteľa, v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 2) ZSS je právnickou osobou 3) Názov: ZDRUŽENIE SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV (skratka „ZSS“) Sídlo: Palisády 22, Bratislava Pôsobnosť: Územie Slovenskej republiky Článok 2 Ciele ZSS 1) Ochraňovať práva spotrebiteľov a ich oprávnené záujmy. 2) Rozvíjať výchovno-vzdelávaciu činnosť a informačnú činnosť pre spotrebiteľov a organizovať výchovné a propagačné akcie. 3) Prispievať k informovanosti spotrebiteľov, poskytovať odborné konzultácie v rámci spotrebiteľského poradenstva. 4) Uskutočňovať publikačnú a vydavateľskú činnosť vo veciach spotrebiteľských práv a ich ochrany. 5) Sprostredkovávať riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi a zastupovať ich pred súdom. 6) Zaoberať sa spotrebiteľským hodnotením tovaru, vykonávať analýzy trhu zo spotrebiteľského hľadiska. 7) Spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy pri tvorbe a kontrole plnenia štátnej a komunálnej spotrebiteľskej politiky. 8) Zúčastňovať sa na tvorbe všeobecne-záväzných právnych predpisov vo veciach ochrany spotrebiteľa. 9) Podávať podnety orgánom štátnej správy, samosprávy a obciam v súvislosti s plnením ich úloh vo veciach ochrany spotrebiteľa. 10) Spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a orgánmi, ktoré majú rovnaké alebo podobné zameranie. 11) Spolupracovať pri realizácii spotrebiteľskej politiky na miestnej a medzinárodnej úrovni. 12) Koordinovať činnosť organizačných zložiek ZSS vo veciach ochrany spotrebiteľa. 13) Spracovávať a predkladať návrhy projektov ZSS súvisiace s predmetom ich činnosti a po schválení ich realizovať. Článok 3 Organizačná štruktúra a orgány ZSS 1) Organizačnú štruktúru vytvárajú spotrebiteľské organizácie pôsobiace na regionálnej a miestnej úrovni s právnou subjektivitou alebo bez právnej subjektivity, fyzické osoby, spotrebiteľské centrá, kluby, odborné organizácie a sekcie, ktoré sa dobrovoľne združujú v ZSS. 2) Orgánmi ZSS sú: a) členské zhromaždenie, b) Rada, c) Porada vedenia, d) Koordinačné centrum, e) Kontrolná komisia. 3) Podrobnosti organizačnej štruktúry a orgánov ZSS upravuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje Rada ZSS. Článok 4 Členské zhromaždenie ZSS 1) Najvyšším orgánom ZSS je Členské zhromaždenie. Pôsobnosť členského zhromaždenia plní zhromaždenie delegátov. Počet delegátov sa určuje podľa kľúča schváleného Radou ZSS. 2) Členské zhromaždenie sa schádza raz za štyri roky a zvoláva ho Rada ZSS. 3) Mimoriadne členské zhromaždenie sa musí zvolať, ak o to požiada písomne nadpolovičná väčšina členov ZSS 4) Do pôsobnosti členského zhromaždenia patrí : a) schvaľovať a meniť Stanovy ZSS b) voliť a odvolávať členov a náhradníkov Rady a Kontrolnej komisie ZSS c) schvaľovať plán činnosti a finančný rozpočet ZSS d) rozhodovať o zániku ZSS dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením e) prerokúvať a schvaľovať správy Rady ZSS a Kontrolnej komisie ZSS 5) Členské zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých pozvaných delegátov. Každý delegát má jeden hlas. V prípade neúčasti nadpolovičnej väčšiny delegátov, členské zhromaždenie sa musí zvolať do troch mesiacov. 6) Na platné uznesenie členského zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov. 7) Na prijatie a zmenu stanov a na rozhodnutie o zániku ZSS je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných delegátov. 8) O členskom zhromaždení sa vyhotovuje zápisnica, ktorej súčasťou je prezenčná listina. Za správnosť vyhotovenia zápisnice zodpovedajú ustanovení overovatelia. Článok 5 Rada ZSS 1) Rada ZSS riadi činnosť ZSS v období medzi rokovaniami členského zhromaždenia. Rada ZSS má 12 členov a 3 náhradníkov. 2) Rada ZSS volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedov a tajomníka Rady a riaditeľov ZSS. Funkčné obdobie Rady ZSS je štvorročné. 3) Na zvolenie predsedu, podpredsedov, tajomníka Rady a riaditeľov ZSS a ich odvolanie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Rady ZSS. 4) Za Radu ZSS koná navonok predseda, podpredsedovia, riaditelia ZSS alebo osobitne poverený člen Rady. Rozsah ich kompetencií určuje Organizačný poriadok ZSS. 5) Rada ZSS: a) realizuje uznesenia prijaté členským zhromaždením, b) predkladá členskému zhromaždeniu správu o svojej činnosti, c) zvoláva rokovanie členského zhromaždenia a pripravuje program jeho rokovania, d) hospodári s prostriedkami a majetkom ZSS, e) riadi činnosť ZSS, f) koordinuje vzťahy v organizačnej štruktúre ZSS. g) prijíma, prípadne vylučuje zo ZSS právnické osoby, spotrebiteľské centrá, kluby, odborné organizácie a sekcie, 6) Rada ZSS sa schádza na svoje rokovanie podľa potreby, najmenej štyrikrát ročne. 7) Rada ZSS je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie Rady ZSS je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Článok 6 Porada vedenia ZSS 1) Porada vedenia ZSS riadi činnosť ZSS v období medzi rokovaniami Rady ZSS. Jej členmi sú: – predseda Rady ZSS – podpredsedovia Rady ZSS – tajomník Rady ZSS – riaditelia ZSS 2) Porada vedenia ZSS sa schádza na svoje rokovanie podľa potreby. 3) Porada vedenia ZSS je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie Porady vedenia ZSS je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. 4) Porada vedenia o svojich rozhodnutiach pravidelne informuje Radu ZSS na jej rokovaniach. Článok 7 Kontrolná komisia ZSS l) Kontrolná komisia je kontrolným orgánom ZSS. Za svoju činnosť zodpovedá členskému zhromaždeniu. Kontrolná komisia má troch členov a dvoch náhradníkov. Funkcia člena Kontrolnej komisie a Rady ZSS sú navzájom nezlučiteľné. 2) Kontrolná komisia kontroluje: a) dodržiavanie stanov a ďalších právnych predpisov ZSS, b) dodržiavanie plnenia uznesení členského zhromaždenia, c) hospodárenie ZSS podľa schváleného rozpočtu. 3) Kontrolná komusia predkladá Správu o činnosti členskému zhromaždeniu 4) Funkčné obdobie Kontrolnej komisie je štvorročné. Komisia volí zo svojich radov predsedu. Komisia sa schádza na svoje rokovanie podľa potreby najmenej dvakrát za rok. Schôdze zvoláva a riadi jej predseda. Je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Článok 8 Členstvo v ZSS 1) Členstvo ZSS je dobrovoľné. Členom môže byť každý občan starší ako l5 rokov. Každý člen platí zápisné a členské. Ich výšku určuje Rada ZSS. Členom ZSS môže byť aj právnická osoba. 2) Členovia ZSS sa podieľajú na činnosti ZSS v súlade s jeho organizačnou štruktúrou. 3) Člen ZSS môže byť vylúčený, ak hrubo porušuje stanovy ZSS, alebo sa previní proti cieľom a poslaniu ZSS. Na to je kompetentná príslušná organizačná zložka alebo príslušný orgán ZSS. 4) Organizačné zložky ZSS sa zakladajú podľa územného alebo odborného princípu. Súčasťou ich názvu musí byť skratka ZSS. 5) Organizačné zložky ZSS vykonávajú svoju činnosť v súlade s vlastnými vnútornými predpismi, ktoré musia byť v súlade so stanovami ZSS. 6) Organizačné zložky ZSS s právnou subjektivitou hospodária s vlastným majetkom a finančnými prostriedkami. 7) Organizačná zložka ZSS môže byť vylúčená, ak hrubo porušuje stanovy, alebo sa previní proti cieľom a poslaniu ZSS.. Na to je kompetentná Rada alebo členské zhromaždenie ZSS. Článok 9 Majetok a hospodárenie ZSS l) Majetkom ZSS sú veci v jeho vlastníctve, iné majetkové hodnoty a majetkové práva. 2) Evidencia majetku sa vedie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi predpismi ZSS. 3) ZSS financuje svoju činnost z príspevkov zo štátneho rozpočtu, z iných príspevkov a darov, zo zápisného a členského, ako aj z príjmov získaných vlastnou činnosťou. Článok 10 Zánik ZSS O zániku ZSS rozhoduje členské zhromaždenie a zvolí likvidátora, prípadne likvidátorskú komisiu. Článok 11 Záverečné ustanovenia 1) Výklad týchto stanov podáva Rada ZSS 2) Štatutárnymi zástupcami ZSS sú predseda Rady ZSS, I.podpredseda Rady ZSS a výkonný riaditeľ 3) Stanovy schválené III. členským zhromaždením ZSS strácajú platnosť 4) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia IV. členským zhromaždením ZSS, t.j. 20.júna 2005 a účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.